fbpx

Rekry: Saamelaiskulttuurin tuottaja

Saamelaiskulttuurin tuottaja

Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat yli 30 vuoden ajan olleet vetovoimaisin osa EU:n kulttuuritoimintaa. Kulttuuripääkaupungit kehittävät elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen avulla. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Oulun tavoitteena on kulttuuri-ilmastonmuutos, joka toteutuu ohjelmateemojen Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla alle rakentuvalla kulttuuriohjelmalla yhdessä paikallisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Oulun kulttuurisäätiö vastaa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksesta. Säätiö tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden kehittää Oulua kulttuurikaupunkina. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä ja taatusti mielenkiintoisen toimintaympäristön. Työtäsi tukevat mahtava tiimimme ja joustavat työskentelymahdollisuudet. Tule osaksi kulttuuri-ilmastonmuutosta ja innostunutta Oulu2026-tiimiä!

Haemme yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa määräaikaista SAAMELAISKULTTUURIN TUOTTAJAA Oulun kulttuurisäätiön ohjelmatiimiin, joka vastaa Oulu2026-kulttuuriohjelman toteutuksesta. Tuottajan esihenkilö on ohjelmajohtaja.

 

Oletko se sinä?

Saamelaiskulttuurin tuottajana keskeiset tehtäväsi ovat osana ohjelmatiimiä:

 • edistää saamelaiskulttuurin projektikokonaisuutta osana Oulun kulttuurisäätiön kulttuuriohjelmaa
 • osallistua kulttuuriohjelman hankerahoitushakuihin ja kartoittaa yhteistyökumppanuuksia
 • järjestää saamelaiskulttuuriohjelmaan liittyviä tapaamisia ja tapahtumia sekä osallistua ohjelmahakujen toteutukseen

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito, erityisesti jonkin saamen kielen osaaminen, katsotaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyvää projektiosaamista ja kykyä itsenäiseen työhön. Lisäksi edellytetään laaja-alaista työkokemusta kulttuurituotannon tehtävistä ja saamelaisen kulttuurin tuntemusta ja verkostoja.

Työtä on mahdollisuus tehdä joustavasti ja osittain etänä.

Tehtävä on osa-aikainen (50%). Työ alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2023 asti.

AVAINTES:in mukainen peruspalkka 50% työajalla 1615,5€/kk

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen rekry@oulu2026.eu keskiviikkoon 7.12.2022 klo 16.00 mennessä.

Laitathan sähköpostisi otsikoksi ”SAAMELAISKULTTUURIN TUOTTAJA”.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Oulun kulttuurisäätiön ohjelmajohtaja Samu Forsblom.

Sähköposti: samu.forsblom@oulu2026.eu

Puhelimitse: p. 044 703 7558  21.11. klo 14-16, 22.11. klo 9-11, 23.11. klo 13-15.

Sámi kultuvrra buvttadeaddji

 

Eurohpá kulturoaivegávpogat leat badjelaš 30 jagi áigge leamašan EU kulturdoaimma eanemus geasuheaddji oassi. Kulturoaivegávpogat ovddidit eallinfámu ja searvvušlašvuođa kultuvrrain ja dáidagiin. Oulu lea Eurohpá kulturoaivegávpot jagi 2026. Oulu mihttomearrin lea kulturdálkkádatnuppástus. Dán ollašuhttit kulturprográmmain, mii šaddá prográmmafáttáid Vildasit gávpot (Villisti kaupunki), Vuostegežiid vuoibmi (Vastakohtien voima) ja Roahkkadit ravddas (Rohkeasti reunalla) vuollái ovttasbarggus báikkálaš ja eurohpalaš guimmiiguin.

Oulu kulturfoanda ollašuhttá Oulu2026-kulturoaivegávpotjagi. Foanda fállá erenomáš vejolašvuođa ovddidit Oulu kulturoaivegávpogin. Mii fállát máŋggabealat bargguid ja sihkkarit miellagiddevaš doaibmanbirrasa. Du barggu dorjot min čeahpes bargojoavku ja barganvejolašvuođat, maid sáhtát ieš heivehit. Searvva kulturdálkkádatnuppástussii ja movttegis  Oulu2026-bargojovkui!

Mii ohcat ovttasbarggus Oulu Universitehta Giellagas-instituhtain mearreáigásaš SÁMI KULTUVRRA BUVTTADEADDJI Oulu kulturfoandda prográmmabargojovkui, mii ollašuhttá Oulu2026-kulturprográmma. Buvttadeaddji hoavdan lea prográmmahoavda.

 

Leatgo dat don?

Sámi kultuvrra buvttadeaddjin du guovddáš barggut leat prográmmabargojoavkkus:

 • ovddidit sámi kultuvrra prošeaktaollisvuođa, mii gullá Oulu kulturfoandda kulturprográmmii
 • oassálastit kulturprográmma prošeaktaruhtadanohcamušaide ja čielggadit ovttasbargoguimmiid
 • lágidit sámi kulturprográmmii gullevaš dilálašvuođaid ja dáhpáhusaid ja oassálastit prográmmaohcamušaid ollašuhttimii

Gelbbolašvuođaeaktun lea doibmii heivvolaš allaskuvladutkkus ja maiddái buorre suoma- ja eaŋgalsgiela máhttu, eará giela máhttu, erenomážit man nu sámegiela máhttima atnit ovdun. Vuordit, ahte ohccis lea buorre prošeaktamáhttu ja son bargá iešheanalaččat. Dán lassin eaktudit viiddes bargovásáhusa kulturbuvttadeami bargguin ja sámi kultuvrra dovdama ja fierpmádagaid.

Barggu sáhtát heivehit ieš ja bargat oassái gáiddusin.

Doaibma lea oasseáigásaš (50%). Bargu álgá 1.1.2023 dahje soahpamuša mielde ja bistá 31.12.2023 rádjái.

Vuođđobálká AVAINTES mielde 50% bargoáiggis 1615,5€/mb

Friija ohcamuša oktan ánsolisttuin (suomeksi) galgá doaimmahit e-poasttain čujuhussii rekry@oulu2026.eu maŋimustá gaskavahku 7.12.2022 dii 16.00.

Čális e-poastta bajilčálusin ”SAAMELAISKULTTUURIN TUOTTAJA”.

 

Lassedieđuid barggu birra addá Oulu kulturfoandda prográmmahoavda Samu Forsblom. (suomeksi)

E-poasta: samu.forsblom@oulu2026.eu

Telefovnnain: t. 044 703 7558  21.11. dii 14-16, 22.11. dii 9-11, 23.11. dii 13-15.

Sämikulttuur pyevtitteijee 

Euroop kulttuuruáivikaavpugeh láá lamaš EU kulttuurtooimâi kiäsutteijeemus uási jo paijeel 30 ive ääigi. Kulttuuruáivikaavpugeh ovdedeh eellimvyeimi já siärvuslâšvuođâ kulttuur já taiđui vievâst. Oulu lii Euroop kulttuuruáivikaavpug ive 2026. Oulu mittomeerrin lii kulttuuršoŋŋâdâhnubástus (kulttuuri-ilmastonmuutos), mii olášuvá ohjelmteemai Vildááht kaavpug (Villisti kaupunki), Vyestikeejij vyeimi (Vastakohtien voima) já Ruokkâdávt roobdâst (Rohkeasti reunalla) vuálá rähtimnáál kulttuurohjelmáin oovtâst páihálijn já eurooplijn kuoimijguin. 

Oulu kulttuursiäđus västid Oulu2026-kulttuuruáivikaavpugive olášutmist. Siäđus fáálá áinookiärdásii máhđulâšvuođâ ovdediđ Oulu kulttuurkaavpugin. Mij faallâp maaŋgâpiälálijd pargoid já vissásávt mielâkiddiiváá toimâmpirrâs. Tuu pargo tuárjuh mii hirmâd šiev tiimi já njyebžilis porgâmmáhđulâšvuođah. Puáđi kulttuuršoŋŋâdâhnubástus já movtijdum Oulu2026-tiimi uássin! 

Mij uuccâp ohtsâšpargoost Oulu ollâopâttuv Giellagas-instituutáin meriáigásii SÄMIKULTTUUR PYEVTITTEIJEE Oulu kulttuursiättus ohjelmtiimin, mii västid Oulu2026-kulttuurohjelm olášutmist. Pyevtitteijee ovdâolmooš lii ohjelmjođetteijee. 

 

Lah-uv tot tun? 

Sämikulttuur pyevtitteijen tuu tehálumos pargoh láá ohjelmtiimi uássin: 

 • ovdediđ sämikulttuur proojeektubâlâšvuođâ Oulu kulttuursiättus kulttuurohjelm uássin 
 • uásálistiđ kulttuurohjelm hahâruttâdemucâmáid já karttiđ ohtsâšpargokyeimivuođâid  
 • orniđ sämikulttuurohjelmân lahtojeijee teivâdmijd já tábáhtusâid sehe uásálistiđ ohjelmucâmij olášutmân 

Tohálâšvuotâvátámuššân lii paargon hiäivulâš ollâškovlâtođhos sehe pyeri suomâkielâ já eŋgâlâškielâ táiđu, eres kielâtáiđu, eromâšávt mottoom sämikielâ mättim, kiäččoo hiättun. Occest vuárdojeh pyeri proojeektmättim já naavcah jiečânâs paargon. Lasseen váttoo vijđessuárgásâš pargohárjánem kulttuurpyevtittem pargoin já sämikulttuur tubdâmuš já viärmáduvah.  

Pargo lii máhđulâš porgâđ njyebžilávt já uásild káidusin.  

Pargo lii uásiáigásâš (50%). Pargo álgá 1.1.2023 tâi sopâmuš mield já pištá 31.12.2023 räi.  

AVAINTES miäldásâš vuáđupälkki 50% pargoääigist 1615,5€/mp 

Rijjâhámásii ucâmuš ánsuluvâttâlmijnis (suomeksi) kalga toimâttiđ šleđgâpostáin čujottâsân rekry@oulu2026.eu majemustáá koskoho 7.12.2022 tme 16.00.  

Ama piejah šleđgâpoostâ paječaalân “SAAMELAISKULTTUURIN TUOTTAJA”. 

 

Lasetiäđuid pargoost addel Oulu kulttuursiättus ohjelmjođetteijee Samu Forsblom. (suomeksi) 

Šleđgâpostâ: samu.forsblom@oulu2026.eu 

Puhelimáin: p. 044 703 7558  21.11. tme 14-16, 22.11. tme 9-11, 23.11. tme 13-15.  

Sääʹmkulttuur puuʹtʼteei

 

Euroopp kulttuurvueiʹvvgåårad lie juʹn 30 eeʹjj ääiʹj leämmaž ǩieʹssemviõkksummus vueʹssen EU kulttuurtoiʹmmjummšest. Kulttuurvueiʹvvgåårad oouʹdee jieʹllemviõǥǥ da õhttsallašvuõđ kulttuur da čeäppõõzz veäkka. Oulu lij Euroopp kulttuurvueiʹvvgåårad eeʹjj 2026. Oulu täävtõssân lij kulttuuräimmõsmuuttâs, kååʹtt teâuddai “Luâttõõveeʹl gåårad” (Villisti kaupunki), “Vuâstpieʹli viõkk” (Vastakohtien voima) da “Smeʹllkânji ruõbdâst” (Rohkeasti reunalla) -programmteeʹmi vuâlla šõddi kulttuurprograammin õõutveäkka pääiklaž da euroopplaž õhttsažtuâjjkuõiʹmivuiʹm.

Oulu kulttuurfondd vaʹsttad Oulu2026-kulttuurvueiʹvvgååradeeʹjj čõõđ viikkmest. Fondd taʹrjjad oʹdinaknallšem vueiʹttemvuõđ oouʹdeed Oulu kulttuurgåården. Taʹrjjeep määŋgpeällsaž tuâjaid da aainâs miõllǩieʹssi toiʹmmjempirrõõzz. Mij šoorkas äʹrttel da šiõttõllum reâuggamvueiʹttemvuõđ tuärjjee tuâjad. Puäʹđ kulttuuräimmõsmuttâz da älšsmam Oulu2026-äʹrttel vueʹssen!

Ooccâp õhttsažtuâjast Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttin mieʹrräiggsaž SÄÄʹMKULTTUUR PUUʹTʼTEEI Oulu kulttuurfoond programmäʹrttla, kååʹtt vaʹsttad Oulu2026-kulttuurprograamm čõõđ viikkmest. Puuʹtʼteei tuâjjlažjååʹđteei lij programmjååʹđteei.

 

Leäk-a tõt ton?

Sääʹmkulttuur puuʹtʼteeʹjen tääʹrǩmõs tuâjad lie programmäʹrttel vueʹssen:

 • ooudâs viikkâd sääʹmkulttuur projeʹkttobbvuõđ Oulu kulttuurfoond kulttuurprograamm vueʹssen
 • vuässõõttâd kulttuurprograamm haʹŋǩǩõsteäggtõõzz ooccmid da kaartʼted õhttsažtuâjjkueiʹmmvuõđid
 • jäʹrjsted sääʹmkulttuurprograamm kuõskki kaaunõõttmõõžžid da šõddmõõžžid di vuässõõttâd programmooccmi tuejjummša

Ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju suåvldeei õllškooultuʹtǩǩõs di šiõǥǥ lääʹdd- da eŋgglõsǩiõl täidd, jeeʹres ǩiõlltääid, jeäʹrben koon-ne sääʹmǩiõl silttummuž, ǩiõččât ouddõssân. Ooccjest vueʹrdet šiõǥǥ projeʹkttsilttõõzz da oodd jiõččnaž reâuggma. Lââʹssen oudldet veiddsõs tuõjju harjjnummuž kulttuurpuuʹtʼtõõzz tuâjain di sääʹmkulttuur tobddmõõžž da säimmõõzzid.

Tuâj lij vueiʹttemvuõtt tuejjeed šiõttõõleeʹl da vueʹzzi ougglest.

Tuâjj lij vueʹssäiggsaž (50 %). Tuâjj älgg 1.1.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2023 räjja.

AVAINTES-suåppmõõžž meâldlaž vuâđđpäʹlǩǩ 50 % tuâjjaaiʹjin 1615,50 €/mp.

Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccmõõžž merittloǥstõõǥǥines (suomeksi) âlgg tååimted neʹttpooʹštin addrõʹsse rekry@oulu2026.eu seärda 7.12.2022 čiâss 16.00 mõõneeʹst.

Piijak veʹt neʹttpååštad pâʹjjǩeeʹrjtõssân “SAAMELAISKULTTUURIN TUOTTAJA”.

 

Oulu kulttuurfoond programmjååʹđteei Samu Forsblom oudd lââʹssteâđaid tuâjast. (suomeksi)

Neʹttpååʹšt: samu.forsblom@oulu2026.eu

Teʹlfoonin: teʹl. 044 703 7558 21.11. čiâss 14–16, 22.11. čiâss 9–11, 23.11.2022 čiâss 13–15.