fbpx
Oulu2026 liput

Oulun kaupungin syksyllä 2021 perustama Oulun kulttuurisäätiö kehittää Oulua kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Vuosina 2022–2026 säätiö toteuttaa Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin yhdessä laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa 33 kunnan ja kaupungin muodostamalla Oulu2026-toteutusalueella. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Euroopan unionin merkittävin kulttuuriin liittyvä aloite. Sen tavoitteena on korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja kulttuurien yhteisiä piirteitä, lisätä kansalaisten tietoutta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen sekä edistää kulttuurin merkitystä kaupunkien kehittämisessä.

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi edistää pohjoisen Suomen kulttuurin valtakunnallista näkyvyyttä ja suomalaisen kulttuurin tunnettuutta Euroopassa. Toiminta synnyttää aluetalouden kehitystä tukevan tiiviin kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston. Oulu2026-alueesta muodostuu vetovoimainen ympärivuotinen kulttuuri- ja luontomatkailukohde.

Kulttuurialat tunnistetaan alueella elinvoiman ja kehityksen voimavaraksi. Kulttuurisäätiön toiminnan välillisiä tavoitteita ovat aluetalouden kasvu, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen. Toiminnalla vahvistetaan etenkin luovien alojen ja matkailun työllisyyttä.

 

Oulun kulttuurisäätiön ydintehtävät

Oulu2026-hakukirja ohjaa Euroopan kulttuuripääkaupungin jatkovalmistelua, toteutusta ja arviointia vuosina 2022–2027. Merkittävistä muutoksista on sovittava Euroopan komission kanssa. Säätiö vastaa hakukirjassa kuvatun kulttuuriohjelman jatkovalmistelusta ja toteutuksesta, sitä tukevasta viestinnästä ja markkinoinnista, toiminnan arvioinnista sekä talousarvion mukaisen ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta yhdessä ohjelmatyön kumppaneiden kanssa.

Säätiön ydintehtävät perustuvat kaksivaiheisen hakuprosessin aikana tunnistettuihin seudun kehittämistarpeisiin ja niistä johdettuihin kulttuuriohjelman temaattisiin kokonaisuuksiin. Kulttuuriohjelman vaikuttavuutta arvioidaan hakukirjassa kuvatuilla ja Euroopan unionin ohjeiden mukaisilla indikaattoreilla. Vuosina 2024–25 säätiön hallitus päättää säätiön toiminnasta Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen.

Säätiön keskeiset voimavarat ovat sen osaava henkilöstö, laaja yhteistyöverkosto ja kumppanuuksiin perustuva kulttuuriohjelman toteutusrakenne. Laajan kumppaniverkoston osallistuminen kulttuuriohjelman valmisteluun ja toteutukseen varmistaa uuden osaamisen juurtumisen Oulu2026-alueelle niin, että prosessin aikana syntyneet hyvät toimintamallit jatkuvat vuoden 2026 jälkeen. Osa kulttuuriohjelmasta toteutetaan eri puolilla Eurooppaa paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

 

Viestintä ja markkinointi

Viestintä ja markkinointi ovat avainasemassa Oulu2026:n tavoitteiden toteutumisessa Suomessa ja koko Euroopassa. Viestintä on oikea-aikaista ja monikanavaista. Erilaiset yleisösegmentit ja niiden viestinnälliset tarpeet tunnistetaan. Viestintää toteutetaan ainakin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saameksi, tarvittaessa myös muilla kielillä.

 

Osallisuus ja vapaaehtoistoiminta

Oulu2026 kulttuuripääkaupunkivuosi kutsuu kaikki mukaan kulttuuriohjelman toteutukseen ja siitä nauttimiseen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa kaikille asukkaille ja heidän yhteisöilleen monenlaisia tapoja osallistua. Vapaaehtoistoiminta juurruttaa kulttuuri-ilmastonmuutoksen alueelle, muutos voi toteutua vain siihen sitoutuneiden ihmisten mielissä ja sydämissä.

Osallistaminen ei ole vai mahdollisuuksien tasa-arvoa, vaan haavoittuvimpia ihmisryhmiä lähestytään aktiivisesti heidän omista lähtökohdistaan ja tunnistetaan erilaisten ihmisten toiveet ja tarpeet. Monet vähemmistöt eivät ole löytäneet paikkaansa kulttuurilaitosten ja -tapahtumien yleisöissä. Oulu2026 tekee aktiivista yleisötyötä ja luo uusia toimintamalleja uusien yleisöjen saamiseksi ohjelmatarjonnalle.

 

Kulttuuriohjelma

Kulttuuriohjelmasta 70% toteutetaan hybridimallilla myös digitaalisesti ja puolet kulttuuriohjelmasta levittäytyy perinteisten kulttuuritilojen ulkopuolelle. Tämä toimintamalli laajentaa yleisöpohjaa ja avaa kulttuurille pääsyn uusiin tiloihin ja arjen toimintaympäristöihin. Kulttuuriohjelman toteutuksessa pyritään hiilineutraaliin, kestävän kehityksen periaatteita noudattaviin toteutustapoihin.

Kulttuuriohjelman pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos, joka kasvattaa Oulun ja koko toteutusalueen elinvoimaa liittämällä kulttuurin ja luovuuden laajasti yhteiskunnan toimintoihin, yhdistää kulttuuria ja eri alojen osaamista uusilla ja innostavilla tavoilla. Kulttuuri-ilmastomuutoksen lippulaivahanke Rauhankone yhdistää meitä eurooppalaisia rakentamaan rauhaa Eurooppaan. Sen käyttövoimia ovat tekoäly, kulttuuri ja yhteisöllisyys. Vaikeina aikoina kulttuuri ja siihen liittyvä yhdessä tekeminen rakentavat keskinäistä luottamusta ja turvallisuutta.

Villisti kaupunki teema kiihdyttää urbaanin kulttuurin ilmentymiä ja rohkaisee kaupunkikulttuurin luoviin kokeiluihin. Tavoitteena on eloisa kaupungit ja kuntakeskukset, joissa kulttuuri on luonnollinen osa arjen ympäristöjä ja toimintoja.

Vastakohtien voima teeman kulttuuriprojekteissa taiteen ja teknologian, vuodenaikojen, valon ja pimeyden vuoropuhelu synnyttää kiehtovia elämyksiä ja innovaatioita.

Rohkeasti reunalla teema nostaa esiin Euroopan pohjoisen reuna-alueen omaperäistä kulttuuria ja kutsuu muut Euroopan reuna-alueet yhteistyöhön. Kulttuuri levittäytyy luontoon, kulttuurin käsite venyy kattamaan asukkaille ja heidän yhteisöilleen merkityksellisiä ilmiöitä.

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi ja sitä edeltävät valmisteluvuodet ovat laaja-alaisen kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön alusta. Toteutusalueen kunnat, yritykset, oppilaitokset ja muut yhteisöt osallistuvat ohjelman valmisteluun, rahoitukseen ja toteutukseen. Oulu2026:n pelikentällä on tilaa kaikille, jotka haluavat rakentaa parempaa tulevaisuutta kulttuurin työkaluilla.

 

Hallinto, talous ja vaikuttavuuden arviointi

Oulun kulttuurisäätiön hallitus johtaa säätiön toimintaa ja tukee operatiivista johtoa saavuttamaan säätiön tavoitteet. Oulu2026 valtuuskunta on sen jäsenten yhteistyöverkosto, joka tukee osaltaan kulttuuriohjelman jatkovalmistelua ja viestintää. Oulun kaupunki ja säätiön johto käyvät vuosittain omistajaohjauskeskustelut Oulun kaupungin asettamien strategisten tavoitteiden toteutumisesta.

Säätiön tulorahoitus perustuu Oulun kaupungin ja valtion rahoitukseen, mutta 20 % toiminnan tuloista koostuu kumppanikuntien omasta taloudellisesta panostuksesta niiden alueella toteutuvaan ohjelmaan, hankerahoituksista sekä yksityisiltä säätiöiltä ja yritysyhteistyöllä saadusta rahoituksesta. Kaikki kulttuuriohjelman kulut ja tulot eivät kulje säätiön kirjanpidon kautta, vaan yhteistyökumppanit vastaavat niistä yhteisesti sovittavalla tavalla.

Oulun kulttuurisäätiön strateginen tutkimustyön kumppani on kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Oulun kulttuurisäätiö raportoi vuosina 2022–2025 Euroopan komissiolle kulttuuripääkaupungin valmistelun edistymisestä.

Syksyllä 2022 toteutetaan kulttuuripääkaupunkitoiminnan itsearviointi Euroopan unionin ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimustulokset ovat kaikille avointa tietoa, jota jaetaan aktiivisesti alan kansainvälisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.