fbpx

Yhdenvertaisuutta strategiasta käytäntöön Kajaanin taidemuseolla

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke edistää taide- ja kulttuuriorganisaatioiden yhdenvertaisuutta vahvistamalla heidän strategiatyötään.

Kajaanin taidemuseo osallistuu hankkeen pilottiin, jonka tavoitteena on arvioida ja päivittää taidemuseon saavutettavuussuunnitelmaa sekä kehittää uutta osallisuuden toimintamallia.

“Uskomme vahvasti strategiatyöhön, joka tukee yhdenvertaisuuden kehittämistä taide- ja kulttuuritoimijoiden jokapäiväisessä työssä. Siksi näemme erittäin tärkeänä, että yksi piloteistamme keskittyy yhdenvertaisuussuunnitteluun”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.

“Yhdenvertaisuussuunnitelma on hieno työkalu, johon jokaisen työntekijän on mahdollisuus osallistua. Näin työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tulee osaksi osana organisaation yhdenvertaisuustyötä.”

“Tämä edellyttää, että suunnitelmien luomiseen ja arviointiin osallistuvat johtoryhmien lisäksi kaikki työntekijät, ja jokainen työyhteisön jäsen tietää, mikä on hänen roolinsa yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa. Tärkeintä on, että suunnitelma on koko ajan läsnä työntekijöiden arjessa”, Litewka-Anttolainen korostaa.

 

Koko henkilökunta mukana muutoksessa

 

Kajaanin taidemuseon opas-valvoja Lassi Niiranen toivottaa tervetulleeksi museoon.

Opas-valvoja Lassi Niiranen toivottaa tervetulleeksi Kajaanin taidemuseoon. Tutustuttavana 28.4.2024 saakka on Melankolia dioraama ja kollaasin ihmeet – KASOJEN JUHLIJAT -näyttely.

 

Kajaanin taidemuseo on laatinut saavutettavuussuunnitelman vuosille 2017 – 2022. Prosessissa olivat mukana Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijat Outi Salonlahti ja Sari Salovaara. Suunnitelman toimenpiteitä työstettiin kolmessa työpajassa, joihin osallistui koko taidemuseon henkilöstö.

Nyt yhteistyössä Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen kanssa pilotoidaan suunnitelman arviointia ja päivittämistä. Kajaanin taidemuseo on hyvä esimerkki siitä, että osallisuus Oulu2026-kulttuuriohjelmassa voi olla kulttuuripalvelun kehittämistä kulttuuri-ilmastonmuutoksen tavoittein.

“Olemme olemassa kävijöitä varten ja haluamme tehdä taidemuseon saavutettavammaksi jokaiselle”, sanoo museonjohtaja Pirjo Immonen.

Kulttuurihyvinvointi voi tapahtua vain, kun ihminen pääsee osallistumaan kulttuurin tekijänä tai kokijana. Tähänkin saavutettavuustyö tähtää.

“Henkilökuntamme on innostunut, ja kaikki työntekijät ovat mukana tekemässä yhdessä muutoksia arkityössä”, Immonen iloitsee.

“Olemme nyt päivittämässä saavutettavuussuunnitelmaamme niin, että saamme konkretiaa käytäntöön”, museonjohtaja Pirjo Immonen sanoo.

Koko taidemuseon työyhteisö eli Ulla Härkönen, Pirjo Immonen, Kaisu Korhonen, Minna Kärki, Lassi Niiranen, Jukka Nissinen, Maija Räihä osallistui kahteen työpajaan. Vetäjinä toimivat Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen ja koordinaattori Minna Härkönen.

 

Konkreettisia tekoja, jotta museo palvelisi aidosti kaikkia

Ensimmäisessä työpajassa arvioitiin edellisen suunnitelman vaikuttavuutta. Työskentelyssä käytimme vaikutusketju-työkalua, joka edesauttoi tietoista muutoksen arviointia, eli sitä millä tavalla suunnitelma on vaikuttanut saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden tilaan.

Tärkeintä oli saada sekä konkreettista tietoa että kaikkien taidemuseon työntekijöiden ymmärrystä siitä, millä tavalla organisaatio pystyi saavuttamaan asetetut tavoitteet ja mitkä toimenpiteet olivat vaikuttavimpia tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Arvioinnin tavoitteena oli samalla tiedostaa, mitä työyhteisö on oppinut suunnitelman toteuttamisen aikana, ja millä tavoin tämä on kehittänyt taidemuseon kykyä edistää konkreettisesti organisaation saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Toisessa työpajassa päivitettiin museon saavutettavuussuunnitelmaa vaikuttavuusarvioinnin pohjalta. Pohdimme myös organisaation yhdenvertaisuuden nykytilaa, toimenpiteiden uudistamisen tarpeita. Otimme huomioon sekä mahdollisia haasteita että realistisia keinoja aktiivisesti puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaista ja saavutettavaa museotoimintaa.

Työskentelyn tuloksena loimme saavutettavuussuunnitelman uuden toimenpidetaulukon vuosille 2024-2026. Kehittämistoimina pureudutaan esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • Vahvistetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa
 • Satsataan viestinnän ja näyttelytoiminnan selkokielisyyteen
 • Lisätään yhteistyötä kotoutumiskoulutusten ja yhdistysten kanssa
 • Viestitään Kajaanin taidemuseosta moninaisena työyhteisönä
 • Jalkaudutaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin
 • Vahvistetaan entisestään työntekijöiden yhdenvertaisuusosaamista

 

“Käsittelimme tärkeitä asioita. Itse mietin niiden teknisiä ja käytännön toteutuksia”, toteaa Kajaanin taidemuseon opas-valvoja Lassi Niiranen.

Pilottitoteutuksen toisessa vaiheessa kehitetään Kajaanin taidemuseon kanssa uusi osallisuuden toimintamalli.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

Tieto ja teot ovat tärkeintä antirasistisessa työssä

“Antirasismi on aktiivista tietoista ja strategista toimintaa rasismia vastaan. Taiteella ja kulttuurilla on voima vaikuttaa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Siksi kulttuuritoimijoiden antirasistinen työote on olennainen edellytys kulttuuri-ilmastonmuutoksen toteuttamiselle.”

Näin totesi projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeesta puheenvuorossaan Antirasismi taide- ja kulttuurialalla -seminaarissa, joka järjestettiin Oulussa rasisminvastaisen viikon päätteeksi.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula toi esille, miten tärkeä rooli yhteiskunnan vastaanottavuudella on hyvien väestösuhteiden luomisen prosessia. Nikula pohti puheenvuorossaan, miten kotoutuminen edistää rasisminvastaisuutta.

Projektipäällikkö Mona Eid Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta selitti rasismiin liittyviä käsitteitä ja kertoi merkittävistä uusimmista tutkimustuloksista syrjintäkokemuksiin liittyen.

 

Teemme kulttuuri-ilmastonmuutosta yhdessä jo nyt

 

Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö ja kulttuuritalon johtaja, kertoi puheenvuorossaan, mitä antirasistinen työote tarkoittaa yleisten kulttuuripalveluiden toiminnassa. Hän korosti vahvasti, kuinka tärkeä on omien ajattelumallien ja työtapojen reflektointi, normikriittisyys sekä etuoikeuksien tunnistaminen.

Paras Rakas museo -hankkeen projektipäällikkö Karoliina Autere esitteli tärkeää työtä, jota Pohjois-Pohjanmaan museo tekee kohti moniäänisempää Oulua. Hän toi esiin, millä tavalla museo voi kannustaa kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Eda Öz, Karabukin yliopiston taideterapian professori, kertoi oman työn kokemuksia ja esimerkkejä sitä, miten taideterapia voi auttaa rasismin uhria.

Lopuksi maahanmuuttopäällikkö Arto Willman totesi, että yhteistyöllä edistämme rasisminvastaista työtä ja lisäämme tietoisuutta ja osaamista. Teemme yhdessä kulttuuri-ilmastunmuutosta jo nyt!

 

Anna Litewka-Anttolainen puhumassa Antirasismi kulttuuri- ja taidealalla -seminaarissa BusinessaAsemalla

Projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen puhumassa Antirasismi kulttuuri- ja taidealalla -seminaarissa BusinessaAsemalla Oulussa.

 

Seminaari järjestettiin perjantaina 23.3.2024 Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victorin, International Housen ja Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen yhteistyönä. Tilaisuuden tavoitteena oli tietoisuuden lisääminen ja hyvien käytänteiden jakaminen taide- ja kulttuuritoimijoiden antirasistisen työn tueksi.

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Adoboa ja karjalanpiirakoita

Pyhäjärvellä on aloitettu kaikille avoin kahvilatoiminta, joka kutsuu ei-suomenkielistä väestöä ja paikallisia löytämään uusia tuttavuuksia, hälventämään ennakkoluuloja ja juurtumaan paikkakunnalle.

Pyhäjärvellä, Pohjois-Pohjanmaan ja Oulu2026-alueen eteläisimmässä osassa, kahvitellaan kevätkaudella kansainvälisissä tunnelmissa. Kaupungin kulttuuripalvelut, kotoutumispalvelut ja evankelis-luterilainen seurakunta ovat käynnistäneet kaikille avoimen, matalan kynnyksen kahvilatoiminnan, jolla pyritään tavoittamaan paikkakunnan ei-suomenkielistä väestöä.

Kohtaamispaikalla kerran kuussa kokoontuvassa kahvilassa Pyhäjärvelle muuttaneet eri kulttuurien edustajat voivat esitellä kotimaataan ja kulttuurinsa erityispiirteitä. Tavoitteena on olohuonetoiminta, jossa syntyy uusia tuttavuuksia, hälvennetään ennakkoluuloja ja autetaan paikkakunnalle juurtumisessa.

Kulttuuripalvelujen näkökulmasta on arvokasta tunnistaa kuntalaisten tarpeita ja toiveita sekä vahvistaa heidän innokkuuttaan osallistua kulttuuritoimintaan. Muualta tulleilla on myös tietoja ja taitoja, joille on mahdollista tarjota foorumi kansainvälisen kahvilatoiminnan puitteissa.

Jutellessa suomen kielen taito vahvistuu. Kahvilassa on turistu jo suomalaisesta ja filippiiniläisestä elämänmenosta paikallisen ruuan – adobon ja karjalanpiirakoiden – kyydittämänä. On hämmästelty ananaskuituvaatteita ja ihasteltu kansantanssien osaamisen määrää. Kun kotiin on yhdeksän tuhatta kilometriä, videopuhelut ovat arjessa tärkeitä.

Kahvilan aikataulu on ajoitettu vuorotyötä tekevien osallistujien mukaan. Toimintamallia haetaan palvelemaan mahdollisimman laajaa osallistujajoukkoa ja jo parin kahvilakerran jälkeen on ollut ilo huomata, että toiminnalle on tarvetta.

Anzela ja Volodymyr Kunievin mielestä on mielenkiintoista tutustua eri kulttuureihin ja uusiin ihmisiin sekä oppia muiden maiden tapoja ja heidän kulttuuriinsa liittyviä asioita. He ovat iloisia, kun tulivat mukaan helmikuun kahvilaan ja aikovat käydä jatkossakin. Pyhäjärvelle on lyhyen ajan sisällä saapunut väestöä ainakin Filippiineiltä, Ukrainasta, Dubaista, Venäjältä, Kolumbiasta ja Etiopiasta.

Kansainvälinen kahvila on yksi Yhdenvertainen Oulu2026 –hankkeen piloteista.

Maaliskuun teemana on karjalainen kulttuuri. Huhtikuussa on luvassa osallisuustyöpaja kahvilan väelle ja päättäjille. Toukokuun tapaaminen on koko kaupungin yhteinen taidepolun avajaistapahtuma, jossa kuljetaan luontoreitillä ja nautitaan esityksistä. Taidepolkua tekemään on kutsuttu koko kaupunkiyhteisö Luontoreittejä taiteeseen -teeman hengessä. Taidetta polulle tehtäneen myös kansainvälisen kahvilan puitteissa.

Kuvassa kahvittelemassa Nadja Haatainen sylissään Mark. Anzela ja Volodymyr Kuniev kahvipöydän ääressä.

Kahvittelemassa Anzela ja Volodymyr Kuniev sekä Nadja Haatainen sylissään Mark.

 

 

EU-lippu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Tartu Autismiystävällinen kulttuuritoimija 2026 -haasteeseen!

Haasteen tavoitteena on edistää kulttuurin yhdenvertaisuutta, oppia huomioimaan autismikirjon ihmisten tarpeita ja tavoittaa uusia yleisöjä. Autismi- ja aistiystävällisistä kulttuuripalveluista hyödymme kaikki.

Haaste koulutuksineen on tarkoitettu kenelle tahansa kulttuuritoimijalle, joka kuulee kutsun edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta tällä tavoin. Haasteeseen osallistuminen tarkoittaa sitä, että saat koulutuksen kautta valmiuksia tukea moninaisen yleisön osallisuutta ja ymmärtämistä sekä suunnitella autismi- ja aistiystävällisiä kulttuuripalveluita, joista kaikki hyötyvät.

Koulutus järjestetään Teamsin välityksellä 19.4. ja 26.4. klo 9-10.30. Ilmoittaudu 12.4. mennessä (siirryt Lyyti-sivustolle). Koulutuksesta vastaa Suomen Autismikirjon Yhdistys. Koulutus on kaksiosainen ja maksuton. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakea Autismiystävällinen-sertifikaattia. Voit osallistua koulutukseen myös ilman sitoumusta hakea sertifikaattia. Lue lisää Autismiystävällinen-sertifikaatista Suomen Autismikirjon Yhdistyksen sivustolta.

Sinisellä pohjalla teksti "Autismiystävällinen kulttuuritoimija 2026 -haaste".

Tervetuloa Antirasismi taide- ja kulttuurialalla -seminaariin!

Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke järjestää yhteistyössä Monikulttuurikeskus Villa Victorin ja International House Oulun kanssa seminaarin Antirasismi taide- ja kulttuurialalla perjantaina 22.3. klo 13 – 16 BusinessAseman Telesalissa (Hallituskatu 36, Oulu).

Seminaari järjestetään osana rasisminvastaisen viikon ohjelmaa. Seminaarin juontaa Oulun kaupungin viestintä-, tapahtuma- ja markkinointijohtaja Mikko Salmi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tarkempi ohjelma-aikataulu lähetetään osallistujille lähempänä ajankohtaa.

Tilaisuuteen mahtuu 100 osallistujaa, joten ilmoittaudu pian! Ilmoittautuminen seminaariin.

Seminaarin ohjelma löytyy kuvan jälkeen.

Rikkinäisen auton konepellillä kasvaa pieniä valkoisia kukkia

Rikkinäisen auton tuulilasilla kasvaa pieniä valkoisia kukkia. Kuva: Topi Paananen.

Ohjelma:

 

 • Miten kotoutuminen edistää rasisminvastaisuutta – Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki
 • Miten rasismi ilmenee taide- ja kulttuurialalla – Anna Litewka-Anttolainen, projektipäällikkö, Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke
 • Antirasismi – mitä ja miksi – Mona Eid, projektipäällikkö, THL
 • Antirasistinen työote yleisten kulttuuripalveluiden toiminnassa – Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö & kulttuuritalon johtaja, Oulun kaupunki
 • ParasRakas museo -hanke: Kohti moniäänisempää Oulua – Karoliina Autere, projektipäällikkö, ParasRakas museo -hanke
 • Miten taideterapia voi auttaa rasismin uhria tai syrjäytymisen kokemuksia (eng.)  – Eda Öz, Professor of Art Therapy, Karabukin yliopisto, Turkki
 • Loppusanat – Arto Willman, maahanmuuttopäällikkö, Oulun kaupunki

 

Lämpimästi tervetuloa!