fbpx

Säätiön säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Säätiön nimi on Oulun kulttuurisäätiö sr ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Uleåborg kulturstiftelse sr ja englanninkielinen nimi on Oulu Culture Foundation sr.

2 § TARKOITUS
Säätiön tarkoituksena on kehittää Oulua kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina ja edistää taiteilijoiden ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä sekä osallistua kulttuurialaa kehittävään toimintaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 § TOIMINTAMUODOT
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja, järjestämällä tapahtumia ja harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tutkimus- ja hanketoimintaa.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.
Säätiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Säätiölle tulevan omaisuuden luovutuksen yhteydessä voidaan määrätä, että omaisuutta ja sen tuottoa on näiden sääntöjen mukaisesti käytettävä luovutusehdoissa
määrättyyn tarkoitukseen säätiön ja luovuttajan sopimalla tavalla.

4 § PERUSPÄÄOMA JA SÄÄTIÖN RAHASTOT
Säätiön peruspääomaksi on luovutettu 500.000,00 euroa. Säätiö voi perustaa vapaita tai sidottuja rahastoja, sekä nimikkorahastoja säätiön tarkoituksen toteuttamista varten.

5 § HALLITUS
Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Oulun kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Oulun kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä. Mikäli Oulun kaupunki ei ole valinnut viimeistään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin uutta hallituksen jäsentä lähtevän tilalle, täydentää hallitus itse itseään. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy valinnan todenneen
vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2024 vuosikokouksen päättyessä.
Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava riittävä osaaminen säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

6 § HALLITUKSEN KOKOUS
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § HALLITUKSEN VUOSIKOKOUS
Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Oulun kaupungille viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa
1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
3) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
4) todetaan tarvittaessa hallitukseen 5 §:n mukaan valitut jäsenet ja puheenjohtaja
5) todetaan tarvittaessa 11 §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 § TOIMITUSJOHTAJA
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja. Toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

9 § SÄÄTIÖN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. Toiminnanjohtajalle voidaan antaa edustamisoikeus myös yksin.

10 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edelliseltä vuodelta on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

11 § TILINTARKASTAJAT
Säätiöllä on yksi (1) Oulun kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

12 § ERITYINEN TARKASTUS
Oulun kaupungilla on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen suorittamista.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät Oulun kaupungin antaman ohjeistuksen perusteella.

14 § KONSERNIOHJAUS
Säätiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Oulun kaupungin konserniohjetta sekä Oulun kaupungin säätiölle antamaa konserniohjausta, elleivät ne ole ristiriidassa lain tai hallituksen velvollisuuksien kanssa.

15 § VUOSISELVITYSTEN JA ILMOITUSTEN TEKEMINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE
Säätiön tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) on ilmoitettava rekisteröitäviksi patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SÄÄTIÖN PURKAMINEN
Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen muuttamiselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja Oulun kaupungin suostumus. Säätiö puretaan noudattaen säätiölain säännöksiä selvitysmenettelystä.
Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa säätiölaissa säädetyillä perusteilla ja menettelyllä.
Säätiön purkautuessa luovutetaan säätiön varat Oulun kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tai mikäli se ei ole mahdollista, säätiön tarkoitusta läheisesti edistävään käyttöön